Modificări importante legislativ-fiscale în vigoare în anul 2018

„Revoluția fiscală”, amplu dezbătută înainte de a izbucni, concepută greu și îndelung dar legiferată pe ultima sută de metri (în ultimele zile ale lui 2017), a adus în Codul Fiscal aplicabil la început de an 2018, o serie de modificări legislativ-fiscale, după cum urmează:

 1. Salariul minim brut pe țară înregistrează cea mai mare creștere de până acum, respectiv de la 1.450 lei lunar la 1.900 lei lunar.
 2. Taxa pe valoare adăugată va fi supusă modificărilor privind plata defalcată a acesteia (SPLIT TVA), așa cum a fost reglementată prin Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 modificată și aprobată prin Legea 275/2017.

 

Ce aduce bun aplicarea plății defalcate a TVA?

 În opinia mea, ar trebui să contribuie la o urmărire mai strictă a TVA-ului și o revigorare a încasărilor din TVA datorată.

Ce complică acest TVA SPLIT?

 În opinia mea, complică evidența contabilă și fiscală, cresc costurile privind aceste servicii și cu comisioanele bancare, crește riscul de erori cu implicații asupra situației financiare a societății.

 1. Transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajați

Este o măsură, la fel ca TVA SPLIT, de consolidare a încasărilor, respectiv de creștere a gradului de colectare a veniturilor și responsabilizarea angajatorilor în ceea ce privește plata la timp a contribuțiilor datorate.

Reducerea numărului de contribuții este utilă facilizării evidenței contabile, a reducerii riscului de eroare și a reducerii sumei datorate drept comisioane bancare.

Reducerea procentului contribuțiilor sociale de la 39,30% la 37,25% nu reprezintă în  fapt o scădere a sumei datorate pentru că prin majorarea salariului, prin introducerea contribuțiilor în acestea, conduce la aplicarea unui procent mai mic la o bază mai mare, cu efect de aliniere a sumei brute datorate.

Acest transfer al contribuțiilor nu conduce la complicarea evidenței contabile a angajatorului și nici la complicații birocratice pentru angajat, cum eronat s-a înțeles de o parte a angajaților.

 

 1. Scăderea cotei impozitului pe venit începând cu 01.01.2018, de la 16% la 10%, cu excepția veniturilor din dividende pentru care se păstrează cota de 5%.

Este de remarcat că această cota redusă practic nu are influență în suma achitată drept impozit pentru salarii, fiind anihilată de creșterea artificială a salariilor datorată introducerii contribuțiilor în salarii.

Reducerea acestei cote are o contribuție importantă la cei care lucrează ca liber profesioniști, la PFA ori persoane fizice autorizate independent. În cazul în care aceste persoane au un venit mai mare decât salariul minim pe economie, avantajele aplicării noilor cote a impozitului pe venit și a contribuțiilor sunt substanțiale. Indiferent de nivelul veniturilor, reducerea este importanta și evidenta la cei care nu sunt salariai.

În cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, impozitul reținut prin stopaj la sursă este în cotă de 7% în loc de 10%.

În cazul opțiunii pentru stabilirea impozitului fiscal pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, impozitul pe venit se calculează prin reținere la sursă la momentul plății veniturilor de către plătitorii veniturilor prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut din care se deduce cota forfetară de cheltuieli.

 1. Modificări privind contribuția de asigurări sociale de stat (CAS) pentru persoanele care realizează venituri din activități independente

Baza lunară de calcul al CAS în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente, va fi reprezentată de venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe țară, aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.

În vederea calculării anticipate de CAS, contribuabilii vor depune la organul fiscal până în data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilește contribuția, declarația privind venitul asupra căruia se va plăti această contribuție, ca urmare a îndeplinirii condițiilor de mai sus.

Persoanele fizice care, în anul precedent, au realizat venituri cumulate din activități independente sub nivelul plafonului minim, nu au obligația depunerii declarației și nu datorează CAS pentru anul în curs, dar pot opta pentru depunerea declarației și plata CAS, opțiunea fiind obligatorie pentru întreg anul fiscal.

În baza declarației contribuabilului, organul fiscal va emite decizia de impunere în care, baza de calcul a CAS se evidențiază lunar, iar plata acesteia se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 ale ultimei luni din trimestru.

Cota de contribuție folosită va fi de 25%, însă aceasta se va aplica numai asupra unui venit ales de contribuabil, care poate fi egal cu valoarea salariului minim (nivelul minim impus conform prevederilor legale). CAS nu se mai regularizează în anul următor.

 

 1. Modificări privind contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) în cazul persoanelor care realizează venituri din activități independente.

În ceea ce privește CASS, în conformitate cu noile prevederi, contribuabilii vor datora această contribuție dacă realizează venituri anuale, cumulate cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară, din una sau mai multe surse de venituri din categoriile: venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, investiții, activități agricole, venituri din alte surse. Cota de contribuție aplicabilă este 10%.

Baza lunară de calcul pentru CASS va fi reprezentată de salariul de bază minim brut pe țară, cota aplicabilă fiind de 10%.

Persoanele fizice care obțin venituri din categoriile arătate mai sus, care însumate depășesc plafonul minim, vor depune la autoritățile fiscale, până în data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilește contribuția, o declarație cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar. Organul fiscal va determina contribuția datorată, iar contribuabilul va plăti în 4 rate egale trimestriale, până la 25 a ultimei luni a fiecărui trimestru, cu baza de calcul evidențiată lunar, în decizia de impunere.

Persoanele fizice care, în anul fiscal precedent, au realizat venituri cumulate din activități independente sub nivelul plafonului minim, nu au obligația depunerii declarației și nu datorează CASS pentru anul în curs, dar pot opta pentru depunerea declarației și plata CASS.

CASS este datorată și de cei angajați în baza unui contract de muncă dar obțin și venituri din activități independente, fără a fi scutite de la plata contribuțiilor la pensii și sănătate dacă sunt și salariate.

 

 1. Modificări privind impozitul pe profit

Regulile privind capitalizarea redusă vor fi abrogate și se va aplica noua regulă de limitare a deductibilității dobânzii prevăzută de Decizia 2016/1164/UE.

 1. Modificarea privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor (pe cifra de afaceri)

Toate companiile private care au o cifră de afaceri sub pragul de 1 milion de euro și care sunt active (nu sunt în faliment sau lichidare) sunt microîntreprinderi.

Acestea vor plăti impozitul pe venitul microîntreprinderilor.

 

 1. Modificarea privind deducerea taxei pe valoare adăugată

Deducerea TVA aferentă intrărilor va putea fi refuzată de autoritățile fiscale, numai dacă acestea demonstrează (dincolo de orice îndoială) că persoana impozabilă știe, sau ar fi trebuit să știe, că tranzacția face parte dintr-un lanț de tranzacții frauduloase.

 

 1. Modificări în domeniul accizelor

Bunurile utilizate pentru transportul și depozitarea mărfurilor accizabile nemarcate, identificate în afara antrepozitelor, vor fi confiscate.

 

 1. Obligațiile agenților economici de a înlocui actualele aparate de marcat electronice fiscale cu aparate cu jurnal electronic, cu termen 1 iunie pentru contribuabilii mijlocii și mari,și până la 1 august pentru micii contribuabili.

 

Concluzionând, un nou an plin de evenimente fiscale, criticate ori apreciate, a început și sperăm că va produce efectele scontate având în vedere greutățile existente în aplicare ale Codului Fiscal, dealtfel greoi, încâlcit, neclar.

Lasa un comentariu